کتابخانه های اقماری


ردیف    نام کتابخانۀ اقماری                       آدرس                       
     
 1 دانشکدۀ پزشکی   خیابان پاسداران-پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان- دانشکدۀ پزشکی
     
 2  دانشکدۀ دندانپزشکی  خیابان پاسداران-پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان - دانشکدۀ دندانپزشکی
     
 3  دانشکدۀ پرستاری و مامایی   خیابان پاسداران-پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان-دانشکدۀ پرستاری و مامایی
     
 4  دانشکدۀ بهداشت  خیابان پاسداران-پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان- دانشکدۀ بهداشت
     
 5  دانشکدۀ پیراپزشکی  خیابان پاسداران-پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان-دانشکدۀ پیراپزشکی
     
 6  بیمارستان کوثر  سنندج، بلوار پاسداران، بلوار برهان الدین حمدی
   
 7  بیمارستان بعثت   
     
 8  بیمارستان توحید  
     
 9  بیمارستان قدس  
   
   
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.