برگزاری نمایشگاه در دانشگاه


1-برگزاری نمایشگاه کتاب های تخصصی در محل دانشکدۀ پزشکی مورخ 1397/07/21 لغایت 1397/07/27

2-  کتابخانه مرکزی هر ساله نیمه اول آبان ماه به مدت یک هفته نسبت به برگزاری نمایشگاه استانی اقدام می نماید.

3-  نمایشگاه استانی سال 1396 و دعوت از انتشارات اطمینان ناشر کتب پزشکی از مورخ 5/ 7 / 96 لغایت 11/8/96

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.