کارکنان و علمکرد کتابخانهای دانشگاه


       

کتابخانۀ

 

 

ردیف

       
       
مرکزی: اعضاء - آمار     1
       
       
دانشکدۀ دندانپزشکی     2
       
       
دانشکدۀ پرستاری و مامائی     3
       
       
دانشکدۀ پیراپزشکی     4
       
       
 دانشکدۀ بهداشت     5
       
       
بیمارستان بعثت     6
       
       
یبمارستان توحید     7
       
       
بیمارستان کوثر     8
       
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.