کارگاه های آموزشی کتابخانۀ مرکزی


ردیف                     عنوان کارگاه                                 محل برگزاری-تاریخ                  

 مدرس      

               
1 آموزش جستجو در منابع اطلاعاتی دانشگاه      کتابخانه مرکزی-1396/1/30     مسعود رسول آبادی
               
2 کارگاه یک روزه علم سنجی جهت کتابداران     کلاس کامپیوتر -1396/04/12     خانم انصاری
               
3 کارگاه آموزش جستجو در uptodate جهت اعضای هیئت علمی     کلاس کامپیوتر -1396/09/29     مسعود رسول آبادی


           
4 کارگاه اعتبار سنجی مجلات     سالن کنفرانس پژوهش-97/01/29     مسعود رسول آبادی
               
5 کارگاه علم سنجی یک     سالن کنفرانس پژوهش-97/02/06     مسعود رسول آبادی
               
6 کارگاه علم سنجی دو     سالن کنفرانس پژوهش-97/02/16     مسعود رسول آبادی
               
 7 کارگاه ثبت کار آزمایی بالینی     سالن کنفرانس پژوهش-97/03/19     مسعود رسول آبادی
               
8 برگزاری کارگاه یک روزه آموزش کتابخانه دیجیتال جهت اعضای هیت علمی     دانشکده پزشکی- سالن رستم پور1397/06/04     مسعود رسول آبادی
               
9 برگزاری کارگاه یک روزه آموزش کتابخانه دیجیتال جهت دانشجویان     دانشکده پزشکی- سالن رستم پور1397/06/17     مسعود رسول آبادی
               
10  برگزاری کارگاه یک روزه آشنای با سامانۀ نوپا جهت دانشجویان گروه اول     دانشکده پزشکی- سالن رستم پور 1397/07/26     مسعود رسول آبادی
               
11 برگزاری کارگاه یک روزه آشنای با سامانۀ نوپا جهت دانشجویان گروه دوم     دانشکده پزشکی- سالن رستم پور 1397/08/24     جمال محمودپور
               
12 برگزاری کارگاه یک روزه آشنای با سامانۀ نوپا جهت کارکنان و اعضای هیت علمی گروه اول     دانشکده پزشکی- سالن رستم پور 1397/09/21     مسعود رسول آبادی

             
13  کارگاه آموزش جستجو در PUBMED جهت اعضای هیئت علمی -گروه اول     دانشکده پزشکی- سالن رستم پور 1397/10/26      مجید شفیعیان 
               
14  کارگاه آموزش جستجو در PUBMED جهت اعضای هیئت علمی -گروه دوم      دانشکده پزشکی- سالن رستم پور 1397/12/05      مجید شفیعیان 
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.