1)

عدم برگزاري دوره " ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي"

به اطلاع همكاران محترم شاغل در كتابخانه ها مي رساند دوره " ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي" در مورخ 22 آبان ماه برگزار نمي شود، تاريخ برگزاري متعاقباً اعلام خواهد شد.
1400/8/24
2)

برگزاري دورۀ ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي

به اطلاع همكاران شاغل در كتابخانه ها مي رساند كه كارگاه ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي به مدت 8 ساعت آموزش شغلي توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در مورخ 1400/08/22 برگزار ميگردد.
1400/8/24
3)

وبينار آموزشي كار با موتور جستجوها

به اطلاع مي رساند وبيناري با عنوان آموزش كار با موتور جستجوها مطرح پزشكي در تاريخ 1400/07/17 توسط معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه جهت كاركنان شاغل در كتابخانه برگزار مي گردد.
1400/8/24
4)

دسترسي مجدد به مجموعۀ ISI

به اطلاع كاربران گرامي مي رساند دسترسي مجدد به مجموعۀ ISI از تاريخ 1400/06/15 در كتابخانۀ مركزي جهت اعضاي كتابخانه مركزي و اقماري در بستر IP دانشگاه فراهم شده است.
1400/8/24
5)

به اطلاع مي رساند دسترسي مجدد به مجموعۀ Uptodate از تاريخ 1400/05/12 در كتابخانۀ مركزي جهت اعضايي هيت علمي، محققين و دانشجويان در بستر IP دانشگاه فراهم شده است.
1400/8/24
6)

دوره مطالعات مرور سيستماتيك و متا آناليز

به اطلاع مي رساند كه در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه دوره مطالعات مرور سيستماتيك و متا آناليز را مورخ 1400/02/28 جهت آموزش و توانمندسازي كناركنان شاغل در كتابخانه برگزار ميگردد، ضمناً دوره مذكور داراي امتياز آموزشي مي باشد
1400/8/24
فهرست