1)

برگزاری كارگاه نمايه سازي نشريات در ايندكسهاي بين المللي در تاريخ 26 دی ماه سال 1397

برگزاری كارگاه نمايه سازي نشريات در ايندكسهاي بين المللي در تاريخ 26 دی ماه سال 1397 به منظور ارتقاي سطح كيفي مجلات دانشگاه و آشنايي سردبيران، مديران اجرايي و كارشناسان دفاتر مجلات علمي دانشگاه... به منظور ارتقاي سطح كيفي مجلات دانشگاه و آشنايي سردبيران، مديران اجرايي و كارشناسان دفاتر مجلات علمي دانشگاه در تاريخ 26 دی ماه سال 1397 كارگاه نمايه سازي نشريات در ايندكسهاي بين المللي در سالن شهيد رستم پور دانشكده پزشكي برگزار شد. مدرس اين كارگاه از شركت يكتا وب دعوت شده بودند.
1397/12/26
فهرست