1)

دریافت پژوهشیار

دریافت پژوهشیار رونمایی از اپلیکیشن اندرویدی پژوهشیارمورخ 1397/09/25 پژوهشیارجهت سهولت انجام فعالیت های پژوهشی در پائیز 1397 توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان طراحی و ساخته شده است جهت دریافت اپلیکیشن لینک کلیک نمایید
1397/10/11
2)

برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب برگزاری نمایشگاه کتاب های تخصصی در محل دانشکدۀ پزشکی مورخ 1397/07/21 لغایت 1397/07/27 برگزاری نمایشگاه کتاب های تخصصی در محل دانشکدۀ پزشکی مورخ 1397/07/21 لغایت 1397/07/27
1397/10/11
فهرست