1)

برگزاری کارگاه یک روزه آموزش کتابخانه دیجیتال در مورخۀ 1397/07/25

برگزاری کارگاه یک روزه آموزش کتابخانه دیجیتال در مورخۀ 1397/07/25 به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند که کارگاه یک روزه آموزش کتابخانه دیجیتال در مورخۀ 1397/07/25 برگزار می گردد... به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که کارگاه استفاده از کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی کردستان در تاریخ 1397/06/25 در محل سالن شهید رستم پور دانشکده پزشکی از ساعت 8 الی 14 برگزار می گردد. مدرس تاریخ و زمان برگزاری محل برگزاری کارگاه مسعود رسول آبادی 25/07/97 از ساعت 8 الی 14 دانشکده پزشکی- سالن رستم پور
1397/7/4
2)

برگزاری کارگاه یک روزۀ آموزش کتابخانه دیجیتال در مورخۀ 1397/06/17

برگزاری کارگاه یک روزۀ آموزش کتابخانه دیجیتال در مورخۀ 1397/07/25 به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند که کارگاه یک روزه آموزش کتابخانه دیجیتال در مورخۀ 1397/07/25 برگزار می گردد... به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که کارگاه استفاده از کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی کردستان در تاریخ 1397/07/25 در محل سالن شهید رستم پور دانشکده پزشکی از ساعت 8 الی 14 برگزار می گردد. مدرس تاریخ و زمان برگزاری محل برگزاری کارگاه مسعود رسول آبادی 25/07/97 از ساعت 8 الی 14 دانشکده پزشکی- سالن رستم پور
1397/7/4
فهرست