1)

دسترسی به بیش از 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه سال 2019-تاریخ 97/05/02

دسترسی به بیش از 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه سال 2019-تاریخ 97/05/02 به اطلاع می رساند دسترسی به بیش از 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه سال 2019 از ناشر Clinical Key در سامانه منبع یاب و به طور مستقیم از طریق آدرسه اطلاع می رساند دسترسی به بیش از 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه سال 2019 از ناشر Clinical Key در سامانه منبع یاب و به طور مستقیم از طریق آدرس به اطلاع می رساند دسترسی به بیش از 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه سال 2019 از ناشر Clinical Key در سامانه منبع یاب و به طور مستقیم از طریق آدرسه اطلاع می رساند دسترسی به بیش از 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه سال 2019 از ناشر Clinical Key در سامانه منبع یاب و به طور مستقیم از طریق آدرس h ttp://rsf.research.ac.ir/2019 برای دانشگاههای علوم پزشکی کشور فراهم شده است. برای دانشگاههای علوم پزشکی کشور فراهم شده است. در این مجموعه کتابهای مرجع اصلی (Textbook) رشته های مختلف بالینی مانند: برانوالد قلب و عروق، نلسون کودکان، سیسیل داخلی و ...بسیاری از عناوین دیگر وجود دارد. مجموعه کلینیکال کی همچنین در برگیرنده بیش از 1200 عنوان کتاب مرجع در رشته های مختلف است. برای دسترسی به لیست عناوین بالینی سال 2019 بر روی لینک زیر کلیک نمایید: لیست 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه سال 2019 موجود در Clinicalkey
1397/5/2
فهرست