1)

دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه فیلمهاي آموزشی مجله JOVE

دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه فیلمهاي آموزشی مجله JOVE دسترسی آزمایشی به مجموعه ناشرJOVE با بیش از 7000 عنوان مقالۀ تصویري به اطلاع میرساند دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه فیلمهاي آموزشی مجله JOVE از طریق آدرس زیر به مدت سه ماه فراهم شده است، ناشرJOVE بیش از 7000 عنوان مقالۀ تصویري در موضوعات علوم پایه و بالینی پزشکی، علوم دارویی و سایر رشته هاي علمی منتشر کرده است.در ضمن راهنماي مختصر مجموعه فوق به پیوست جهت استفاده موجود می باشد. دسترسی به مجموعۀ JOVE دسترسی به آموزشی JOVE
1396/10/3
فهرست