1)

دسترسی به مجلات و کتب الکترونیکی

دسترسی به مجلات و کتب الکترونیکی جهت دریافت نسخۀ دیجیتال کتابهای پزشکی به صورت PDF و دریافت مجلات پزشکی معتبر به صورت تمام متن به آدرس زیر مراجعه فرمائید.لازم به ذکر است که حتما باید در این سامانه ثبت نمائید. / http://ebook.muk.ac.ir
1396/7/19
فهرست