1)

دسترسی مجدد به مجموعه ژورنال های LWW فراهم شد

دسترسی مجدد به مجموعه ژورنال های LWW فراهم شد دسترسی مجدد به مجموعۀ ژورنال های Lipplnott Williams Wilkins) LWW) فراهم شد. از تاریخ 1396/04/02 دسترسی مجدد به مجموعۀ ژورنال های Lipplnott Williams Wilkins) LWW) از مجموعۀ Ovid فراهم شده است. جهت ورود به Ovidکلیک نمائید
1396/4/13
2)

فیلم آموزشی پایگاه Ulrich

فیلم آموزشی پایگاه Ulrich جهت مشاهده و دانلود فیلم آموزشی جهت مشاهده و دانلود فیلم آموزشی پایگاه Ulrich از لینک زیر استفاده کنید دانلود فیلم آموزشی
1396/4/3
3)

دسترسی دانشگاه به پایگاه Ulrich

دسترسی دانشگاه به پایگاه Ulrich دسترسی دانشگاه به پایگاه Ulrich که بانک اطلاعاتی در برگیرنده اطلاعات بیش از 300.000 عنوان نشریۀ ادواری و... دسترسی دانشگاه به پایگاه که بانک اطلاعاتی در برگیرنده اطلاعات بیش از 300.000 عنوان نشریۀ ادواری،مجلات علمی، پژوهشی ونیز روزنامه های جهان است در لینک زیر برقرار گردید. اطلاعات پایگاه مذکور شامل عنوان مجله، موضوع مجله، آدرس اینترنتی و پستی مجله، وضعیت و تناوب انتشار، کشور محل انتشار، قیمت و بانک اطلاعاتی نمایه کننده مجلۀ مربوطه است.که علاوه بر کارکردهای کتابداری، یکی از کارکردهای مهم این پایگاه، انتخاب مجلۀ مناسب برای انتشار مقالات پژوهشگران و اعضای هیات علمی است.
1396/4/3
فهرست