1)

دسترسی مجدد به پایگاه Primal Pictures

دسترسی مجدد به پایگاه Primal Pictures بدینوسیله به اطلاع می رساند که مجدداً دسترسی دانشگاه از تاریخ 11 اردیبهشت 1395 (30 آپریل 2016) بدینوسیله به اطلاع می رساند که مجدداً دسترسی دانشگاه از تاریخ 11 اردیبهشت 1395 (30 آپریل 2016) به پایگاه Primal Pictures برقرار گردیده است. ضمنا لازم به توضیح است که از دسترسی به این پایگاه از طریق لینک زیر امکان پذیر می باشد. http://www.anatomy.tv
1395/2/14
2)

دسترسی به مجله New England Journal of Medicine

دسترسی به مجله New England Journal of Medicine به طور مستقيم از طريق سايت آن و همينطور از طريق مجموعه مجلات Oivd به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند که دسترسی به مجله New England Journal of Medicine به طور مستقيم از طريق سايت آن و همينطور از طريق مجموعه مجلات Oivd در آدرس زير برای دانشگاه های علوم پزشکی کردستان فراهم شده است. لینکهای دسترسی به مجموعه: New England Journal of Medicine Oivd
1395/2/5
فهرست