1)

آموزش نرم افزار ثنا

آموزش نرم افزار ثنا آموزش نرم افزار کتابخانه ای ثنا .برای دانلود فایل های آموزشی ایجاد نسخه و چرخه مدارک اینجا را کلیک کنید .برای دانلود فایل آموزشی فهرست نویسی اینجا را کلیک کنید دانلود فیلم های آموزشی ثنا برای دریافت فایل بخش اول اینجا را کلیک کنید . (بخش تنظیمات سایت) برای دریافت فایل بخش دوم اینجا را کلیک کنید . (بخش جستجو ی مدارک و ایجاد نسخه) برای دریافت فایل بخش سوم اینجا را کلیک کنید . (بخش مدیریت کاربران) برای دریافت فایل بخش چهارم اینجا را کلیک کنید . (بخش امانت و رزرو)
1391/8/2
فهرست